Tohoku Yearbook: Trương Thị Ái Nhi

Chúc mừng Trương Thị Ái Nhi đã tốt nghiệp xuất sắc Ph.D. ngành Environmental Studies kỳ tháng 10/2022.

Profile

Họ và tên: Trương Thị Ái Nhi

Khoa: Graduate School of Environmental Studies

Chuyên ngành: Innovation and Technology Management

Thời gian học ở Tohoku: 2019/10 – 2022/09 (Ph.D.)

Nơi đang công tác: trường đại học (dự kiến)


Thành tích Nghiên cứu

  • Trencher, G., Rinscheid, A., Duygan, M., Truong, N., & Asuka, J. (2020). Revisiting carbon lock-in in energy systems: explaining the perpetuation of coal power in Japan. Energy Research & Social Science69, 101770.
  • Trencher, G., Truong, N., Temocin, P., & Duygan, M. (2021). Top-down sustainability transitions in action: How do incumbent actors drive electric mobility diffusion in China, Japan, and California?. Energy Research & Social Science79, 102184.
  • Truong, N., Trencher, G., & Matsubae, K. (2022). How Does Socio-Technical Lock-In Cause Unsustainable Consumption in Cities? A Framework and Case Study on Mobility in Bangkok. Frontiers in Sustainable Cities4, 770984.
  • Trencher, G., Rinscheid, A., Rosenbloom, D., Koppenborg, F., Truong, N., & Temocin, P. (2022). Mapping the contours of an emerging phase out science.

Góc chia sẻ

Chương trình và hành trình nghiên cứu sẽ phụ thuộc vào giáo sự hướng dẫn của bạn. Mình chọn được đúng Thầy nên đề tài phù hợp và cả quá trình được Thầy hổ trợ rất nhiệt tình.

Mình rất thích không gian xanh và nhịp sống nhẹ nhàng ở Sendai.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s