Học bổng Sunaga Fund (Từ Master lên PhD)

Học bổng hỗ trợ của khoa kinh tế cho những bạn chuyển tiếp từ Thạc sĩ lên Tiến sĩ.

Hạn nộp: Ngày 03/06/2022

Địa chỉ: sunaga-admin@grp.tohoku.ac.jp 

Giá trị học bổng: 50,000 Yên/tháng

Thời gian hỗ trợ: 3 năm Tiến sĩ.

Chi tiết: https://app.box.com/s/r0qx2tg041tgzono50m8ibvyisa9v4qc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s