Học bổng Mitsubishi-UFJ (25/04/2022)

Cách nộp: Nộp qua khoa.

Mức học bổng: 70,000 Yen/tháng cho đại học và 100,000 Yen/tháng cho cao học.

Thời gian chu cấp: theo chương trình học.

Xem thêm tại trang chủ của học bổng. HOMEPAGE

Deadline: 25/04/2022

Chi tiết: https://www.econ.tohoku.ac.jp/bulletin/5465

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s